Choose the best answer The Literature of Temple is a historic _______ in Hanoi.


Câu 89276 Thông hiểu

Choose the best answer

The Literature of Temple is a historic _______ in Hanoi.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...