Choose the best answer Vietnam is _________for Pho, Banh cuon, Bun cha,…  


Câu 89278 Thông hiểu

Choose the best answer

Vietnam is _________for Pho, Banh cuon, Bun cha,…

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: từ vựng

Xem lời giải

...