Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân My grandparents have lived in a historic house for 20 years.


Câu 89282 Thông hiểu

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân

My grandparents have lived in a historic house for 20 years.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: từ vựng (historic (adj) cổ kính, cũ)

Xem lời giải

...