Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân The story life about Ho Chi Minh President is very exciting.


Câu 89283 Thông hiểu

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân

The story life about Ho Chi Minh President is very exciting.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: từ vựng (exciting (adj) thú vị)

Xem lời giải

...