Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân The weather last week was awful.


Câu 89284 Thông hiểu

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân

The weather last week was awful.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: từ vựng (awful (adj) tồi tệ)

Xem lời giải

...