Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân The food was delicious.


Câu 89285 Vận dụng

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân

The food was delicious.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: từ vựng (delicious (adj) ngon)

Xem lời giải

...