Cho 8,05 (g) Na vào 200ml dung dịch AlCl3 0,5M. Sau phản ứng thu được chất kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn A. Giá trị của m là


Câu 89850 Vận dụng

Cho 8,05 (g) Na vào 200ml dung dịch AlCl3 0,5M. Sau phản ứng thu được chất kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn A. Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Na + H2O → NaOH + ½ H2

Tính số mol AlCl3, số mol NaOH.

Viết PTHH: AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3

Nhận thấy NaOH dư ⟹ xảy ra phản ứng hòa tan kết tủa:

             Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 +  2H2O

Tính số mol Al(OH)­3 dư.

Nhiệt phân kết tủa:

2Al(OH)3   →  Al2O3 + 3H2O

⟹ nAl2O3 ⟹ m

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.