Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm AlCl3 và Al2(SO4)3 vào nước thu được 200 gam dung dịch X, chia dung dịch X thành 2 phần: -Phần 1 đem tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 13,98 gam kết tủa trắng. -Phần 2 đem tác dụng với 476 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau khi phản ứng xong thu được 69,024 gam kết tủa. Biết khối lượng phần 2 gấp n lần khối lượng phần 1 (n: nguyên) và lượng chất tan trong phần 2 nhiều hơn trong phần 1 là 32,535 gam. Tính nồng độ % các chất tan có trong dung dịch X


Câu 89854 Vận dụng cao

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm AlCl3 và Al2(SO4)3 vào nước thu được 200 gam dung dịch X, chia dung dịch X thành 2 phần:

-Phần 1 đem tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 13,98 gam kết tủa trắng.

-Phần 2 đem tác dụng với 476 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau khi phản ứng xong thu được 69,024 gam kết tủa.

Biết khối lượng phần 2 gấp n lần khối lượng phần 1 (n: nguyên) và lượng chất tan trong phần 2 nhiều hơn trong phần 1 là 32,535 gam. Tính nồng độ % các chất tan có trong dung dịch X


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

-Phần 1:

Al2(SO4)3 + 3BaCl2 →3 BaSO4+ 2AlCl3

Ta có: nBaSO4=  0,06 mol → nAl2(SO4)3= 0,02 mol

→Phần 1 có x mol AlCl3 và 0,02 mol Al2(SO4)3

-Phần 2: Giả sử phần 2 có x.n  mol AlCl3 và 0,02.n mol Al2(SO4)3

Ta có: nBa(OH)2= 0,476 mol; nBaSO4= 0,06 n mol

Theo đề lượng chất tan trong phần 2 nhiều hơn trong phần 1 là 32,535 gam

→ 133,5 xn + 342. 0,02n – 1335,x- 342. 0,02= 32,535 gam

-Trường hợp 1: Al(OH)3 không bị hòa tan:

-Trường hợp 2: Al(OH)3 bị hòa tan một phần:

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.