Gen nhân đôi 2 đợt, mỗi gen con sao mã 3 lần, nếu gen dài 5100 Å thì tổng số liên kết cộng hoá trị có trong tất cả các phân tử mARN được tạo ra là:


Câu 900 Vận dụng

Gen nhân đôi 2 đợt, mỗi gen con sao mã 3 lần, nếu gen dài 5100 Å thì tổng số liên kết cộng hoá trị có trong tất cả các phân tử mARN được tạo ra là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính số nucleotide của gen

Tính số gen được tạo ra sau nhân đôi

Tính số mARN tạo thành

Tính số liên kết hóa trị

Xem lời giải

...