Góc ở hình nào dưới đây biểu diễn góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung?


Câu 9064 Nhận biết

Góc ở hình nào dưới đây biểu diễn góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...