Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng 


Câu 9065 Nhận biết

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng 


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...