Một gen có chứa 1350 nuclêôtit và có 20% ađênin. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ khi gen sao mã 3 lần bằng:


Câu 907 Vận dụng

Một gen có chứa 1350 nuclêôtit và có 20% ađênin. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ khi gen sao mã 3 lần bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tính số nucleotide mỗi loại → Số liên kết hidro của gen H = 2A + 3G

Số liên kết hidro bị phá vỡ khi sao mã n lần là n.H

Xem lời giải

...