Từ điểm (M )  nằm ngoài (( O ) ) kẻ các tiếp tuyến (MD;MB ) và cát tuyến (MAC ) với đường tròn. ( (A ) nằm giữa (M ) và (C ) )


Từ điểm \(M\)  nằm ngoài \(\left( O \right)\) kẻ các tiếp tuyến \(MD;MB\) và cát tuyến \(MAC\) với đường tròn. (\(A\) nằm giữa \(M\) và \(C\) )

Câu 9071 Vận dụng

Khi đó \(MA.MC\) bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng hệ quả góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung để chứng minh hai góc bằng nhau và suy ra hai tam giác đồng dạng.

Xem lời giải


Từ điểm \(M\)  nằm ngoài \(\left( O \right)\) kẻ các tiếp tuyến \(MD;MB\) và cát tuyến \(MAC\) với đường tròn. (\(A\) nằm giữa \(M\) và \(C\) )

Câu 9070 Vận dụng

Hệ thức nào dưới đây là đúng.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng hai tam giác đồng dạng và tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Từ đó suy ra hệ thức cần tìm .

Xem lời giải

...