Cho tam giác (ABC ) nội tiếp đường tròn ((O) ), tiếp tuyến tại ( rm(A)) của ((O) ) cắt BC tại P .


Cho tam giác \(ABC\) nội tiếp đường tròn \((O)\), tiếp tuyến tại ${\rm{A}}$ của\((O)\) cắt $BC$ tại $P$ .

Câu 9074 Vận dụng

Hai tam giác nào sau đây đồng dạng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng hệ quả góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung để chứng minh hai góc bằng nhau và suy ra hai tam giác đồng dạng.

Xem lời giải


Cho tam giác \(ABC\) nội tiếp đường tròn \((O)\), tiếp tuyến tại ${\rm{A}}$ của\((O)\) cắt $BC$ tại $P$ .

Câu 9073 Vận dụng

Tia phân giác trong góc $A$ cắt $BC$ và \((O)\) lần lượt tại $D$ và $M$. Khi đó \(MA.MD\) bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng hệ quả góc nội tiếp để và tính chất tia phân giác để chứng minh hai góc bằng nhau và suy ra hai tam giác đồng dạng.

Xem lời giải

...