Cho tam giác nhọn (ABC )  nội tiếp (( O ) ) . Kẻ tiếp tuyến (xAy ) với (( O ) ) . Từ (B ) kẻ (BM( rm(//))xy( (M thuộc AC) ) ) . Khi đó tích AM.AC bằng


Câu 9081 Vận dụng

Cho tam giác nhọn \(ABC\)  nội tiếp \(\left( O \right)\) . Kẻ tiếp tuyến \(xAy\) với \(\left( O \right)\) . Từ \(B\) kẻ \(BM{\rm{//}}xy\left( {M \in AC} \right)\) . Khi đó tích $AM.AC$ bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng  hệ quả về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung để chứng minh các góc bằng nhau

Xem lời giải

...