Cho tam giác nhọn (ABC ) (( (AB < AC) ) ) nội tiếp (( (O;R) ) ) . Gọi (BD;CE ) là hai đường cao của tam giác. Gọi (d ) là tiếp tuyến tại (A ) của (( (O;R) ) )  và (M,N ) lần lượt là hình chiếu của (B,C ) trên (d ) .


Cho tam giác nhọn \(ABC\) \(\left( {AB < AC} \right)\) nội tiếp \(\left( {O;R} \right)\) . Gọi \(BD;CE\) là hai đường cao của tam giác. Gọi \(d\) là tiếp tuyến tại \(A\) của \(\left( {O;R} \right)\)  và \(M,N\) lần lượt là hình chiếu của \(B,C\) trên \(d\) .

Câu 9083 Vận dụng

Tam giác \(AMB\) đồng dạng với tam giác


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng hệ quả góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung để chứng minh hai góc bằng nhau và suy ra hai tam giác đồng dạng.

Xem lời giải


Cho tam giác nhọn \(ABC\) \(\left( {AB < AC} \right)\) nội tiếp \(\left( {O;R} \right)\) . Gọi \(BD;CE\) là hai đường cao của tam giác. Gọi \(d\) là tiếp tuyến tại \(A\) của \(\left( {O;R} \right)\)  và \(M,N\) lần lượt là hình chiếu của \(B,C\) trên \(d\) .

Câu 9082 Vận dụng

Hệ thức nào dưới đây đúng .


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng câu trước và các tam giác đồng dạng

Xem lời giải

...