Tripanmitin không tác dụng với chất nào sau đây?


Câu 91105 Thông hiểu

Tripanmitin không tác dụng với chất nào sau đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng tính chất hóa học của chất béo

Xem lời giải

...