Đun chất béo tripanmitin với dung dịch axit sunfuric loãng sẽ thu được sản phẩm là:


Câu 91110 Thông hiểu

Đun chất béo tripanmitin với dung dịch axit sunfuric loãng sẽ thu được sản phẩm là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất hóa học chất béo

Xem lời giải

...