Thực hiện phản ứng este hóa giữa axit axetic với glixerol (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng), số sản phẩm hữu cơ chứa chức este có thể thu được là


Câu 91122 Thông hiểu

Thực hiện phản ứng este hóa giữa axit axetic với glixerol (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng), số sản phẩm hữu cơ chứa chức este có thể thu được là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

etse tạo bởi axit đơn chức và ancol 3 chức ⟹ viết các sản phẩm thu được có thể thế 1, 2 hoặc cả 3 nhóm –OH.

Chú ý đến vị trí các nhóm –OH không đối xứng nhau nên sản phẩm thế thu được khác nhau.

Xem lời giải

...