Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được


Câu 91144 Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào công thức tổng quát của chất béo luôn có dạng: (RCOO)3C3H5

Do vậy khi thủy phân chất béo mol glixerol thu được luôn bằng mol chất béo.

Xem lời giải

...