Đặc điểm chung của phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là


Câu 91158 Thông hiểu

Đặc điểm chung của phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết về phản ứng thủy phân của chất béo.

Xem lời giải

...