Số nguyên tử oxi trong một phân tử triglixerit là


Câu 91162 Nhận biết

Số nguyên tử oxi trong một phân tử triglixerit là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào định nghĩa về triglixerit để suy ra số nhóm chức este COO trong phân tử từ đó xác định được số nguyên tử O.

Xem lời giải

...