Cho các mô tả sau: (a) đơn chức                                                                          (b) mạch cacbon không phân nhánh. (c) mạch cacbon dài.                                                              (d) no, đơn chức, mạch hở. Số mô tả đúng cho các axit béo nói chung là?


Câu 91164 Nhận biết

Cho các mô tả sau:
(a) đơn chức                                                                          (b) mạch cacbon không phân nhánh.
(c) mạch cacbon dài.                                                              (d) no, đơn chức, mạch hở.
Số mô tả đúng cho các axit béo nói chung là?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào khái niệm về chất béo trong sgk hóa 12

Xem lời giải

...