Hiđroxit nào sau đây tan được trong dung dịch NaOH?


Câu 91170 Nhận biết

Hiđroxit nào sau đây tan được trong dung dịch NaOH?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...