Trong bảng tuần hoàn hóa học, kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA?


Câu 91171 Nhận biết

Trong bảng tuần hoàn hóa học, kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...