Trong các kim loại: Na, Mg, Al, Fe, Cu. Có bao nhiêu kim loại có thể tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch NaOH?


Câu 91178 Nhận biết

Trong các kim loại: Na, Mg, Al, Fe, Cu. Có bao nhiêu kim loại có thể tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch NaOH?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Các KL tan được trong NaOH:

+ KL phản ứng được với H2O tạo hợp chất tan

+ KL phản ứng được với NaOH tạo hợp chất tan

Xem lời giải

...