Cho sơ đồ phản ứng sau: (a) Fe + X1 → FeSO4 + X2 + H2 (b) X1 + X3 → X2 + H2O Biết rằng X1, X2, X3 là các hợp chất của natri. Chất X2 là


Câu 91184 Thông hiểu

Cho sơ đồ phản ứng sau:

(a) Fe + X1 → FeSO4 + X2 + H2

(b) X1 + X3 → X2 + H2O

Biết rằng X1, X2, X3 là các hợp chất của natri. Chất X2


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Từ (a) sinh ra H2 nên X1 có tính axit ⟹ X1

Từ (b) ⟹ X3 là hợp chất có tính bazo ⟹ X3, X2

Xem lời giải

...