Cho sơ đồ chuyển hoá sau: (X->(((1)))C(l_2)->(((2)))X->(((3)))Y->(((4)))Z->(((5)))X->(((6)))NaN(((O))_3) ). Biết X, Y, Z đều là hợp chất của natri. Công thức hóa học của X, Y, Z lần lượt là


Câu 91196 Thông hiểu

Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

\(X\xrightarrow{{(1)}}C{l_2}\xrightarrow{{(2)}}X\xrightarrow{{(3)}}Y\xrightarrow{{(4)}}Z\xrightarrow{{(5)}}X\xrightarrow{{(6)}}NaN{{\text{O}}_3}\).

Biết X, Y, Z đều là hợp chất của natri. Công thức hóa học của X, Y, Z lần lượt là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất của các hợp chất của kim loại kiềm.

Xem lời giải

...