Cho các bước tiến hành thí nghiệm tráng bạc của glucozo: (1) Thêm 3-5 giọt glucozo vào ống nghiệm. (2) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến khi kết tủa tan hết. (3) Đun nóng nhẹ hỗn hợp ở 60 - 70oC trong vài phút. (4) Cho 1ml AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch. Thứ tự tiến hành đúng là                    


Câu 91239 Thông hiểu

Cho các bước tiến hành thí nghiệm tráng bạc của glucozo:

(1) Thêm 3-5 giọt glucozo vào ống nghiệm.

(2) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến khi kết tủa tan hết.

(3) Đun nóng nhẹ hỗn hợp ở 60 - 70oC trong vài phút.

(4) Cho 1ml AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.

Thứ tự tiến hành đúng là                    


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào thí nghiệm tráng gương của glucozo.

Xem lời giải