Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75%, thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là


Câu 92020 Vận dụng

Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75%, thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đổi mol glucozo, tính lượng C2H5OH lí thuyết sinh ra theo phương trình:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Vì %H = 75% nên mC2H5OH thực tế = mC2H5OH lí thuyết ×%H :100% = ?

Xem lời giải

...