Phát biểu nào sau đây sai?


Câu 92086 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất vật lí, tính chất hóa học và công thức chung của chất béo, este để chọn phát biểu sai.

Xem lời giải

...