Một gen dài 0,408 micrômet tự nhân đôi 3 lần và mỗi gen con tạo ra đều sao mã 2 lần. Số phân tử mARN được tổng hợp và số đơn phân có chứa trong các phân tử mARN được tạo ra là:


Câu 921 Vận dụng

Một gen dài 0,408 micrômet tự nhân đôi 3 lần và mỗi gen con tạo ra đều sao mã 2 lần. Số phân tử mARN được tổng hợp và số đơn phân có chứa trong các phân tử mARN được tạo ra là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính tổng số nucleotide của gen

Tính số gen con tạo ra

Tính số mARN tạo thành

Tính số đơn phân tạo thành

Xem lời giải

...