Khi thủy phân không hoàn toàn một peptit X (MX = 293) thu được hai peptit Y và Z. Biết 0,472 gam Y phản ứng vừa đủ với 18 ml dung dịch HCl 0,222M đun nóng và 0,666 gam Z phản ứng vừa đủ với 14,7 ml dung dịch NaOH 1,6% (d = 1,022 gam/ml) đun nóng. Biết rằng khi thủy phân hoàn toàn X thu được hỗn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin và phenyl alanin. Công thức cấu tạo của X là


Câu 927 Vận dụng cao

Khi thủy phân không hoàn toàn một peptit X (MX = 293) thu được hai peptit Y và Z. Biết 0,472 gam Y phản ứng vừa đủ với 18 ml dung dịch HCl 0,222M đun nóng và 0,666 gam Z phản ứng vừa đủ với 14,7 ml dung dịch NaOH 1,6% (d = 1,022 gam/ml) đun nóng. Biết rằng khi thủy phân hoàn toàn X thu được hỗn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin và phenyl alanin. Công thức cấu tạo của X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Do thủy phân X tạo sản phẩm gồm glyxin, alanin và phenyl alanin

Mà MX = 293 → X là tripeptit gồm 1 gốc Gly; 1 gốc Ala và 1 gốc Phe

→ Y và Z đều là đipeptit

nHCl = 0,003996 mol → nY = 0,5nHCl = 0,001998 mol

→ MY = 236 → Y là Ala-Phe hoặc Phe-Ala

Chỉ có đáp án Ala-Phe-Gly thỏa mãn

Xem lời giải

...