Choose the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction.(A) The match (B) was cancelled, (C) but we decided (D) to stay at home.


Câu 92977 Nhận biết

Choose the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction.

(A) The match (B) was cancelled, (C) but we decided (D) to stay at home.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Liên từ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.