Choose the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction.(A) Don't (B) talk loudly. My daughter (C) was studying in the (D) next room.


Câu 92978 Thông hiểu

Choose the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction.

(A) Don't (B) talk loudly. My daughter (C) was studying in the (D) next room.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.