Gen có G = 20% và 720 nu loại T. Mạch đơn thứ nhất của gen có X = 276 nu và 21% A. Quá trình phiên mã của gen cần môi trường cung cấp 1404 nu loại U. Mạch khuôn là mạch nào và gen phiên mã mấy lần?


Câu 930 Vận dụng cao

Gen có G = 20% và 720 nu loại T. Mạch đơn thứ nhất của gen có X = 276 nu và 21% A. Quá trình phiên mã của gen cần môi trường cung cấp 1404 nu loại U. Mạch khuôn là mạch nào và gen phiên mã mấy lần?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính số nu loại G

Tính tổng số nu

Tính số nu mỗi loại từng mạch

Xét mạch phiên mã → Số lần phiên mã

Xem lời giải

...