Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M phản ứng với x ml dung dịch H2SO4 0,05M thu được (200 + x) ml dung dịch có pH = 13. Sau phản ứng, khối lượng kết tủa tối đa thu được là


Câu 93141 Vận dụng

Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M phản ứng với x ml dung dịch H2SO4 0,05M thu được (200 + x) ml dung dịch có pH = 13. Sau phản ứng, khối lượng kết tủa tối đa thu được là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

∑nOH- = 2nBa(OH)2 + nNaOH = 0,06 (mol)

nH+ = 2nH2SO4 = 10-4x (mol)

Vì dd thu được có pH = 13 ⟹ dư bazo sau phản ứng

PT ion rút gọn:

       H+    +     OH→ H2O  (1)

      10-4x     → 10-4x                  (mol)

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓       (2)

nOH- dư = nOH- bđ – nOH- (1) = 0,06 – 10-4x

pOH =14 -13 = 1 ⟹ [OH-] dư = 0,1 (M)

Ta có:

\({[{\rm{O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}]_{du}} = \dfrac{{{n_{O{H^ - }du}}}}{{V{ _{sau}}}} \Rightarrow 0,1 = \dfrac{{0,06 - {{10}^{ - 4}}x}}{{(200 + x){{.10}^{ - 3}}}} \Rightarrow x = ? (ml)\)

⟹ mBaSO4 = ?

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.