Các tác nhân đột biến có thể gây ra đột biến gen qua cách nào sau đây:


Câu 939 Nhận biết

Các tác nhân đột biến có thể gây ra đột biến gen qua cách nào sau đây:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...