Đột biến tiền phôi là loại đột biến :


Câu 940 Nhận biết

Đột biến tiền phôi là loại đột biến :


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...