Biết (a - 2b = 0 ) . Tính giá trị của biểu thức (B = a(( (a - b) )^3) + 2b(( (b - a) )^3) )


Câu 9426 Vận dụng

Biết \(a - 2b = 0\) . Tính giá trị của biểu thức \(B = a{\left( {a - b} \right)^3} + 2b{\left( {b - a} \right)^3}\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung để phân tích đa thức thành nhân tử

+ Sử dụng điều kiện của giả thiết để tính giá trị biểu thức

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.