Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ : Biết,  (E = 6V,( rm( ))r = 2ôm ,(R_1) = 6ôm ,( rm( ))(R_2) = 12ôm ,( rm( ))(R_3) = 4ôm )

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ :

Biết,  \(E = 6V,{\rm{ }}r = 2\Omega ,{R_1} = 6\Omega ,{\rm{ }}{R_2} = 12\Omega ,{\rm{ }}{R_3} = 4\Omega \)


Câu 9461 Vận dụng

Tính cường độ dòng điện chạy qua \({R_1}\)?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính điện trở khi mắc nối tiếp, song song tính điện trở tương đương của mạch ngoài: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{R_{nt}} = {R_1} + {R_2} + ....{\rm{ }} + {R_n}}\\{\dfrac{1}{{{R_{//}}}} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}} + ... + \dfrac{1}{{{R_n}}}}\end{array}} \right.\)

+ Sử dụng định luật Ôm cho toàn mạch xác định cường độ dòng điện qua mạch chính: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

+ Cường độ dòng điện qua R1

Xem lời giải


Câu 9460 Vận dụng

Tính công suất tiêu thụ điện năng trên R3?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính công suất tiêu thụ: \(P = {I^2}R\)

Xem lời giải


Câu 9459 Vận dụng

Tính công của nguồn sản ra trong 5 phút?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính công của nguồn điện: \(A = EIt\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.