Trong các trường hợp đột biến mất cặp nucleotit sau đây, trường hợp nào thường dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn?


Câu 947 Vận dụng

Trong các trường hợp đột biến mất cặp nucleotit sau đây, trường hợp nào thường dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xác định hậu quả của từng trường hợp

Xem lời giải

...