Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.The Taj Mahal, ________is recognized as one of the wonders of the world, was built by an Indian King in memory of his beloved wife.


Câu 94851 Nhận biết

Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.

The Taj Mahal, ________is recognized as one of the wonders of the world, was built by an Indian King in memory of his beloved wife.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

who thay thế cho người đóng vai trò chủ ngữ

whom thay thế cho tân ngữ

that thay thế cho cả người và vật (không dùng cho mệnh đề quan hệ không xác định)

where thay thế cho từ chỉ nơi chốn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.