Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.Louis Pasteur,________ discovered a cure for rabies, was a French scientist.


Câu 94852 Nhận biết

Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.

Louis Pasteur,________ discovered a cure for rabies, was a French scientist.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

who thay thế cho người đóng vai trò chủ ngữ

whom thay thế cho tân ngữ

that thay thế cho cả người và vật (không dùng cho mệnh đề quan hệ không xác định)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.