Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.Mexico City, _________is the capital of Mexico, is a cosmopolitan city.


Câu 94853 Nhận biết

Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.

Mexico City, _________is the capital of Mexico, is a cosmopolitan city.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

who thay thế cho người đóng vai trò chủ ngữ

which thay thế cho vật

that thay thế cho cả người và vật (không dùng cho mệnh đề quan hệ không xác định)

where thay thế cho từ chỉ nơi chốn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.