Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.We came within sight of Everest, _______has attracted so many climbers.


Câu 94854 Thông hiểu

Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.

We came within sight of Everest, _______has attracted so many climbers.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

which thay thế cho vật

whose  + N thay thế cho danh từ có sở hữu cách

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.