Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.There was a small room into ______we all crowded.


Câu 94857 Vận dụng

Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.

There was a small room into ______we all crowded.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

which thay thế cho vật

that thay thế cho cả người và vật (không dùng cho mệnh đề quan hệ không xác định)

where thay thế cho từ chỉ nơi chốn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.