Phân thức ((A)(B) ) xác định khi


Câu 9534 Nhận biết

Phân thức \(\dfrac{A}{B}\) xác định khi


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...