Choose the word whose underlined part is pronounced differently form that of the rest.


Câu 95456 Nhận biết

Choose the word whose underlined part is pronounced differently form that of the rest.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Phát âm đuôi s,es

Xem lời giải

...