Choose the word (A, B, C or D) that has different stress from that of the rest.


Câu 95458 Nhận biết

Choose the word (A, B, C or D) that has different stress from that of the rest.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm

Xem lời giải

...